Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN 

Van Huchem B.V gevestigd te Werkendam, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58161872 op 12 januari 2016. Deze voorwaarden worden aangehaald onder de naam “HUCHEM VOORWAARDEN”. 

Artikel 1 Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1. Huchem: Huchem B.V. en alle daaraan gelieerde ondernemingen, tenzij deze ondernemingen onderhavige voorwaarden buiten toepassing hebben verklaard. 

1.2. Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die aan Huchem een opdracht tot de levering van diensten en/of zaken heeft gegeven, het voornemen daartoe heeft kenbaar gemaakt of Huchem heeft uitgenodigd daartoe een offerte uit te brengen. 

1.3. Zaken: door Huchem te leveren/geleverde zaken. 

1.4. Diensten: door Huchem te leveren/geleverde diensten, zoals installatie-, montage- en onderhouds-en reinigingswerkzaamheden, advies en inspectie, verhuur e.d., een en ander in de ruimste zin des woords. 

Artikel 2 Werkingssfeer 

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen tussen Huchem en Opdrachtgever, waaronder alle aanbiedingen van Huchem, alle overeenkomsten tussen Huchem en Opdrachtgever, en op de uitvoering daarvan. Indien terzake enige transactie tussen Opdrachtgever en Huchem de toepasselijkheid van deze voorwaarden komt vast te staan, dan wordt van rechtswege geacht aan deze voorwaarde te zijn voldaan bij alle latere transacties met de betreffende Opdrachtgever. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever, waaronder inkoopvoorwaarden gelden niet en de toepasselijkheid daarvan wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij en voorzover zijdens Huchem expliciet en schriftelijk met de toepasselijkheid hiervan wordt ingestemd. 

2.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien en voorzover deze door Huchem schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd, hebben uitsluitend betrekking op de concrete transactie, waarvoor zij worden overeengekomen en kunnen niet worden ingeroepen bij andere transacties. 

2.3. Mocht een bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht, terwijl Huchem alsdan steeds bevoegd is het betreffende beding te vervangen door een ander beding van gelijke strekking. 

2.4. Handelstermen, gebruikt in offertes, orderbevestigingen of anderszins, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de Internationale Regelen voor de Uitleg van Handelstermen, vervaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel (Incoterms), zoals deze van kracht zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. 

Artikel 3 Aanbiedingen en overeenkomsten 

3.1. Alle aanbiedingen, offertes, afbeeldingen, catalogi, maten, gewichten en andere informatie verstrekt zijdens Huchem zijn vrijblijvend en kunnen slechts worden beschouwd als een uitnodiging aan Opdrachtgever tot het doen van een nader aanbod. Onverminderd het voorgaande hebben, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, offertes slechts een geldigheidsduur van 90 dagen. 

3.2. Een overeenkomst tussen Huchem en Opdrachtgever komt eerst tot stand nadat een opdracht of bestelling schriftelijk, mondeling of per email zijdens Huchem is bevestigd dan wel nadat Huchem feitelijk geheel of gedeeltelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen. 

3.3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Huchem binden Huchem niet dan nadat en voorzover zij schriftelijk zijdens Huchem zijn bevestigd. 

3.4. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de opdrachtbevestiging, dient dit binnen drie werkdagen schriftelijk aan Huchem te worden gemeld, bij gebreke waarvan de opdrachtbevestiging onherroepelijk wordt en eventuele meerkosten als gevolg van een nadien door Opdrachtgever gewenste wijziging voor rekening van Opdrachtgever komen. 

3.5. Indien na de totstandkoming de overeenkomst om welke reden ook door Opdrachtgever wordt geannuleerd, dan wel door Huchem wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming zijdens Opdrachtgever, komen alle door Huchem reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van de winstderving en overige schaden voor rekening van Opdrachtgever. 

3.6. Indien de opdracht wordt verstrekt namens een rechtspersoon, is de opdrachtgevende persoon privé hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de namens de betreffende rechtspersoon jegens Huchem in het leven geroepen verplichtingen. 

3.7. Opdrachtgever en zijn personeel zijn gehouden tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken van alle informatie van Huchem van vertrouwelijke aard (waaronder tekeningen, modellen, constructies, schema’s en nadere bedrijfsinformatie en know-how), een en ander in de meest ruime zin des woords, die hem door Huchem ter beschikking is gesteld c.q. ter kennis is gebracht. 

Artikel 4 Levering 

4.1. De overeengekomen levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen: 

a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst; 

b. de dag van ontvangst door Huchem van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.; 

c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten; 

d. de dag van ontvangst door Huchem van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan. 

4.2. De levertijd wordt door Huchem bij benadering vastgesteld en zal derhalve nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, zodat overschrijding van de levertijd nimmer automatisch leidt tot een toerekenbare tekortkoming zij dens Huchem. Behoudens opzet of grove schuld zij dens Huchem geeft overschrijding van de levertijd Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. 

4.3. Huchem is gerechtigd tot deelleveringen en afzonderlijke facturering per deellevering. 

4.4. Levering vindt plaats FCA zoals bedoeld in de Incoterms. 

4.5. Zaken die voor verzending gereed zijn, dienen terstond na melding van Huchem, dan wel binnen een daartoe door Huchem gestelde termijn worden opgehaald, bij gebreke waarvan de Huchem gerechtigd is naar vrije keuze: 

a. de zaken op naam en voor rekening en risico van Opdrachtgever te doen verplaatsen naar een eventueel overeengekomen plaats van afgifte, dan wel op te slaan in de magazijnen van Huchem of van derden, 

b. de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht op schadevergoeding en de daarover verschuldigde contractuele rente vanaf de ontbindingsdatum. 

Artikel 5 Klachten 

5.1. Behoudens tegenbewijs worden de zaken wat aantal, gewicht, soort en afmeting betreft geacht te zijn geleverd conform de gegevens op de verzenddocumenten. Afwijkingen en andere direct bij levering zichtbare gebreken dienen direct op de afleverbon te worden aangetekend en binnen 10 werkdagen na de levering bij aangetekende brief aan Huchem te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken dienen binnen 10 werkdagen na ontdekking, doch in ieder geval uiterlijk binnen één jaar na de levering, bij aangetekende brief aan Huchem te worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijnen geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door Opdrachtgever aanvaard en op niet tijdig gemelde afwijkingen en gebreken kan geen beroep meer worden gedaan. 

5.2. Zaken die de Opdrachtgever ondeugdelijk voorkomen, dienen binnen 10 werkdagen na de in artikel 5.1 genoemde melding franco en in originele staat aan Huchem te worden geretourneerd, waarna Huchem bij gebleken ondeugdelijkheid de vrije keuze heeft de betreffende zaak te herstellen of vervangen, dan wel de Opdrachtgever voor een evenredig deel van de factuur te crediteren. 

5.3. Door het melden van enig gebrek wordt de betalingsverplichting van opdrachtgever ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort. Eventuele rechtsvorderingen terzake tijdig gemelde gebreken dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na de schriftelijke melding aanhangig te zijn gemaakt. 

5.4. Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door Huchem te leveren zaken, al dan niet na bewerking moeten uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking leiden niet tot enige aansprakelijkheid van Huchem. 

5.5. Een eventuele garantieverplichting van Huchem strekt zich niet verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen. 

5.6. Indien de overeenkomst betreft zaken die door Huchem van derden worden betrokken, is de aansprakelijkheid van Huchem te allen tijde beperkt tot datgene waartoe deze derde jegens Huchem aansprakelijk is; 

5.7. Huchem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerde onderhouds-, installatie-, reparatie- of montage-werkzaamheden of wijzigingen verricht door opdrachtgever of derden. 

5.8. Indien door Huchem zaken zijn geleverd met een bijbehorende fabrieksgarantie zijdens de leverancier van Huchem, aanvaardt Huchem geen enkele aansprakelijkheid en dient opdrachtgever zich bij gebreken rechtstreeks bij de fabrikant te vervoegen. 

5.9 Tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen leidt een opdracht tot het verrichten van diensten per definitie niet tot een resultaatsverbintenis maar tot een inspanningsverbintenis en wordt een dergelijke opdracht louter door de afronding van de werkzaamheden geacht naar behoren te zijn afgerond. Huchem staat slechts in voor de uitvoering van de bewerking omschreven in de opdrachtbevestiging en conform de aldaar schriftelijk vastgelegde normen. Alleen ingeval van opzet of grove nalatigheid kan Huchem binnen 5 werkdagen na de afronding van de werkzaamheden worden aangesproken op het achterwege blijven van het beoogde resultaat. 

5.10. Indien na afronding van door Huchem verrichte werkzaamheden eigendommen van Opdrachtgever gebreken vertonen, dan worden deze gebreken, behoudens door Opdrachtgever te leveren tegenbewijs, geacht reeds aanwezig te zijn geweest op het moment van aanbieding en wordt terzake deze gebreken door Huchem geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Hetzelfde geldt indien na reparatie eigendommen van Opdrachtgever andere gebreken vertonen dan het te repareren gebrek. 

5.11. Huchem is niet aansprakelijk voor schade die tijdens werkzaamheden aan eigendommen van Opdrachtgever ontstaat, tenzij en voorzover deze schade het gevolg is van door Opdrachtgever aan te tonen grove nalatigheid of opzet. 

5.12. Huchem is steeds gerechtigd om aan haar ter reparatie, keuring, controle, reiniging of anderszins aangeboden eigendommen van Opdrachtgever onder zich te houden totdat de factuur betreffende de door Huchem terzake verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten integraal is voldaan. 

Artikel 6 Overmacht 

6.1. Indien Huchem door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, heeft Huchem het recht de nakoming gedurende drie maanden op te schorten en – indien de verhindering tot nakoming na ommekomst van die periode nog niet is verdwenen – de overeenkomst te ontbinden, zonder terzake tot enige vergoeding aan Opdrachtgever of derden gehouden te zijn, anders dan de restitutie van eventueel reeds door Opdrachtgever betaalde gelden waar geen leveringen tegenover staan. Eventueel reeds geleverde zaken of diensten dienen door Opdrachtgever te worden betaald. 

6.2. Onder overmacht als bedoeld in artikel 6.1 dient te worden verstaan iedere omstandigheid – niet zijnde opzet of grove schuld van Huchem – waardoor Huchem verhinderd is de overeenkomst na te komen. 

Artikel 7 Aansprakelijkheid van Huchem 

7.1. Huchem is niet aansprakelijk voor de door Opdrachtgever of derden geleden schade, voortvloeiende uit niet-, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst door Huchem, tenzij het betreft schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld zijdens Huchem. 

7.2. Iedere verdere aansprakelijkheid van Huchem voor schade, uit welken hoofde dan ook en schade van derden daaronder begrepen, wordt nadrukkelijk uitgesloten. 

7.3. Onverminderd het bepaalde sub 7.1. wordt in ieder geval uitgesloten aansprakelijkheid voor bedrijfs-, stagnatie-, vervolg- of opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt. 

7.4. Ingeval van aansprakelijkheid komt alleen voor vergoeding in aanmerking die schade waartegen 

Huchem is verzekerd, dan wel, indien de schade niet door enige verzekering van Huchem 

wordt gedekt, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde van de overeenkomst. 

7.5. Opdrachtgever vrijwaart Huchem voor alle aanspraken van derden wegens produktaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een door Opdrachtgever aan een derde geleverd produkt dat (mede) bestond uit door Huchem geleverde producten en/of materialen. 

Artikel 8 Prijzen en Betalingsvoorwaarden 

8.1. De door Huchem opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en, tenzij expliciet anders overeengekomen, exclusief de kosten van verpakking, verzekering en transport. 

8.2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst omstandigheden optreden, die invloed hebben op de kostprijs, is Huchem gerechtigd deze wijzigingen aan Opdrachtgever apart in rekening te brengen. Hetzelfde geldt voor monetaire schommelingen waardoor de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst berekende marge in Nederlandse valuta met meer dan 25 % wordt aangetast. 

8.3. Gefactureerd wordt in beginsel per de leveringsdatum. Huchem behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om hiervan eenzijdig af te wijken. 

8.4. Betaling van de facturen dient te zijn verricht binnen 30 dagen na factuurdatum ten kantore van Huchem dan wel op een door deze aan te wijzen bankrekening. 

8.5. Het recht van Opdrachtgever om eventuele vorderingen zijdens Opdrachtgever met facturen van Huchem te verrekenen is uitgesloten, tenzij sprake is van het faillissement van Huchem. Het is evenmin toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Huchem kortingen toe te passen op overeengekomen en gefactureerde bedragen. 

8.6. Indien Opdrachtgever enige factuur niet tijdig geheel heeft betaald, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim te zijn, heeft Huchem het recht de uitvoering van eventuele andere overeenkomsten met de betreffende Opdrachtgever op te schorten dan wel deze te ontbinden en is Opdrachtgever per de eerste dag na afloop van de sub 8.4 bedoelde betalingstermijn tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij de rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als volle maand. Voorzover nodig in afwijking van het voorgaande is Huchem gerechtigd gedurende de eerste maand na de verzuimdatum een rente in rekening te brengen van 5 % per dag over de eerste vijf dagen en van 1 % per dag over de daaropvolgende 25 dagen. 

8.7. Zodra Opdrachtgever in verzuim is, heeft Huchem het recht administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De administratiekosten bedragen € 25,-per betalingsherinnering. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15 % van het openstaande bedrag met een minimum van € 150,-. Huchem behoudt zich het recht voor om in plaats hiervan de buitengerechtelijke incassokosten te berekenen op basis van de tarieven genoemd in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten. Conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15 % van de eerste € 2.500,- van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 40,-, 10 % over de volgende € 2.500,-, 5 % over de volgende € 5.000,-, 1 % over de volgende € 190.000,- en 0,5 % over het meerdere met een maximum van € 6.775,- en zijn deze verschuldigd indien niet binnen veertien dagen na een eerste schriftelijke aanmaning de vordering is voldaan. 

8.8. Huchem heeft de vrijheid te bepalen aan welke vorderingen (deel)betalingen van Opdrachtgever worden toegerekend doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op de eventuele proceskosten, vervolgens op de buitengerechtelijk incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en pas in laatste instantie op de hoofdsom. 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud en aanvullende zekerheid 

9.1. Alle door Huchem geleverde zaken, inclusief die zaken waarvan de factuur terzake van de levering daarvan reeds is betaald, blijven eigendom van Huchem, totdat aan alle financiële verplichtingen van Opdrachtgever aan Huchem, uit welken hoofde ook, waaronder de verplichting tot het betalen van rente en/of buitengerechtelijke incassokosten, is voldaan. In geval van bewerking of verwerking dan wel vermenging van onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken met zaken die geen eigendom zijn van Huchem, wordt Huchem geacht mede-eigenaar van de aldus ontstane nieuwe zaken en wel in verhouding van het aan Huchem verschuldigde totaal tot de waarde van die nieuwe zaken c.q. worden die nieuwe zaken nu vooralsdan geacht te zijn verpand aan Huchem en is Opdrachtgever verplicht om op eerste afroep van Huchem die zaken op te slaan op een door Huchem aan te wijzen en te beheren locatie. 

9.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust c.q. Huchem mede-eigenaar van zaken is c.q. hierop een pandrecht ten gunste van Huchem rust, mogen deze niet door Opdrachtgever worden bezwaard of buiten de normale bedrijfsuitoefening vervreemd en zijn alle risico’s van gehele of gedeeltelijke beschadiging, tenietgaan of verlies, door welke oorzaak ook, voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht de zaken voor eigen rekening, doch ten behoeve van Huchem, tegen diefstal, brand en andere gevaren afdoende te verzekeren. 

9.3. Huchem is onherroepelijk door Opdrachtgever gemachtigd om onmiddellijk na het inroepen van het eigendomsvoorbehoud de plaats te (doen) betreden waar de betreffende zaken zich bevinden en deze mee te (doen) nemen. Indien Huchem ondanks deze machtiging wordt verhinderd zijn eigendommen op te halen, verbeurt Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 100,- per dag dat de verhindering blijft bestaan, zulks onverminderd het recht van Huchem de werkelijke schade te vorderen, indien deze hoger is dan het totaal van de aldus vervallen boetes. 

9.4. Huchem is te allen tijde bevoegd van Opdrachtgever betaling vooraf of naar het oordeel van Huchem genoegzame, aanvullende zekerheid voor het nakomen van de verplichtingen van Opdrachtgever, die terzake van incassokosten en rente daaronder begrepen, te verlangen, ook indien die verplichtingen nog niet opeisbaar zijn geworden. Indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen aan een daartoe strekkend verzoek van Huchem voldoet, is Huchem gerechtigd de overeenkomst te ontbinden danwel de levering van zaken en diensten krachtens deze overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten onmiddellijk op te schorten c.q. af te breken en is Opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. Voorts is Opdrachtgever in dat geval gehouden om op eerste verzoek van Huchem ten gunste van Huchem een pandrecht te vestigen op de zich onder Opdrachtgever bevindende roerende zaken. Huchem is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die hiervoor voor Opdrachtgever of derden voortvloeit. 

Artikel 10 Toepasselijk recht en forumkeuze 

10.1. Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Huchem en Opdrachtgever waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

10.2. Het Weens Koopverdrag (11 april 1980, Trb. 1981 nr. 184) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. 

10.3. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, hoe genaamd ook, zullen door de Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van Huchem worden beslecht tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere bevoegde, Nederlandse rechter aanwijzen en behoudens het recht van Huchem om een geschil voor te leggen aan de op grond van de Nederlandse wet bevoegde, Nederlandse rechter. 

10.4 Terzake eventuele procedures kiest Opdrachtgever nu vooralsdan formeel en onherroepelijk domicilie op het bij de totstandkoming van de overeenkomst aan Huchem kenbaar gemaakte adres. Dit impliceert dat op dat adres te allen tijde rechtsgeldig officiële documenten en aangetekende post kunnen worden aangeboden, tenzij per aangetekende brief een ander adres is opgegeven. 

Artikel 11 Algemene voorwaarden in Nederlandse, en andere taal 

11.1 Deze voorwaarden zijn opgesteld en beschikbaar in de Nederlandse taal. In geval van een verschil of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst en de tekst in een andere taal van deze voorwaarden of een verschil in de interpretatie daarvan, prevaleren te allen tijde de tekst en interpretatie van de voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal.

Artikel 12 Zichttermijn / herroepingsrecht

12.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht zonder opgaaf van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de afnemer of een door de afnemer aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de afnemer Huchem B.V. via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. De afnemer kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Als de afnemer van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het de mededeling van de afnemer betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


12.2 Als afnemer de overeenkomst herroept, ontvangt de afnemer alle betalingen die de afnemer tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de afnemer voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Fietshandel Breuls op de hoogte zijn gesteld van de beslissing van de afnemer de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Huchem BV betaalt de afnemer terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de afnemer de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de afnemer uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de afnemer voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

12.3 De afnemer dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de afnemer het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De afnemer is op tijd als de afnemer de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de afnemer.

12.4 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

12.5 Met inachtneming van hetgeen is bepaald in dit artikel, draagt Huchem B.V. er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

12.6 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
- goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
- voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen, 
- producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken